"શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ અષ્ટકમ "

વણછરાભીધે તીર્થે, શ્રી પાર્શ્વમ પાર્શ્વસાધકમૂ |
    ગુણાનાં સકલાંનાં ચ, સ્તૌમી નતિ પરાયણમૂ ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, યે સ્તુવન્તિ મહાશયાં : |
    મહાયશો મહાલબ્ધિં, પ્રાપ્નુવન્તિ શુભ પ્રદમૂ ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, યે ધ્યાંયંતિ મહોધ્માં : |
    મહાલક્ષ્મીં મહાવાણીં, પ્રાપ્નુવન્તિ મહાજના : ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, પજ્ઞા-ધરણ-સેવિતમૂ |
    સુખ સૌભાગ્ય સાફલ્યં, સંલભન્તે સુસેવકા : ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, ગ્રહ દિકૃપાલ સેવિતમૂ |
    સેવન્તે સેવના-દક્ષૈ: નરામરૈ: પ્રભાવિભિ : ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, શાસનદેવ - સેવિતમૂ |
    સેવન્તે સેવના-દક્ષાઃ, ભવન્તિ ભવ-ભંજકા : ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, સવૅ દેવમયં પ્રભુ : |
    પ્રભૂતા ભાર સમૃદ્ગા:, સંભવન્તિ નરા: વરા: ||
ચિંતામણિ પરં પાર્શ્વમ, લબ્ધિ - વિક્રમ સંયુતમૂ |
    રાજન્તે રાજ્યશસા, સેવન્તે ગુણશંસિન: ||

"Shree Chintamani Parshwanath Ashtakam (in English)":

Vanchharabhidhe tirthe, shree parshwa parshwasaadhkam
    Gunana sakalana ch, staumi nati praayanam...(1)
Chintamanim param parshwam, ye stuwanti mahashayaha
    Mahayasho mahalabdhim, prapnuwanti shubh pradam...(2)
Chintamanim param parshwam, ye dhyayanti mahodhmaha
    Mahalaxmim mahawanim, prapnuwanti mahajanaha...(3)
Chintamanim param parshwam, pagna-dharan-sevitam
    Sukh saubhagya saafalyam, sanlabhante susewakaha...(4)
Chintamanim param parshwam, grah dikrupal sevitam
    Sevante sevna-dakshaihi, naramaraihi prabhavibhihi...(5)
Chintamanim param parshwam, shaasandev-sevitam
    Sevante sevna dakshaha, bhavanti bhav-bhanjakaaha...(6)
Chintamanim param parshwam, sarva devamyam prabhuhu
    Prabhuta bhaar smruddhaha, sambhavanti naraha waraha...(7)
Chintamanim param parshwam, labdhi-vikram sanyutam
    Raajante Rajyashasa, sevante gunshansinaha...(8)